Privacy – Apotheek Casa Cura – Hilversum

Apotheek Casa Cura

Neuweg 27A 1211 LV Hilversum Tel:035 624 1921 Fax:035 624 7061

Privacy

Uw privacy, onze zorg

Welke medicijnen of hulpmiddelen u gebruikt en waarvoor, is uiteraard privé. Om uw recept op de juiste manier te kunnen verwerken, worden in de apotheek verschillende gegevens vastgelegd. De belangrijkste zijn uw persoons- en medicatiegegevens. Hoe wij met deze gegevens omgaan, leest u in de folder Uw privacy, onze zorg.

Welke gegevens worden in de apotheek verwerkt?

De apotheek legt gegevens over uw medicijngebruik vast. Op deze manier kunnen we controleren of het voorgeschreven geneesmiddel in uw situatie veilig gebruikt kan worden. Zo worden gegevens vastgelegd die te maken hebben met uw gezondheid, voor zover deze zijn doorgegeven aan de apotheek: allergieën, chronische ziektes, eventuele zwangerschap, enzovoorts. Daarnaast leggen we de gegevens vast over de medicijnen die u gebruikt, evenals andere informatie die van belang kan zijn voor uw behandeling. U heeft het recht om uw eigen dossier in te zien, er iets aan toe te voegen of het te laten vernietigen. Het dossier blijft tenminste vijftien jaar bewaard in de apotheek.

Privacyverklaring

1. Algemeen
Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en farmaceutische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van farmaceutische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op. Deze gesprekken worden na 13 maanden verwijderd. Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd. Deze beelden worden na 3 weken verwijderd. Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens beschikbaar stellen aan ziekenhuizen, huisartsen en andere apotheken. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wij bestellen in sommige gevallen GDV (geïndividualiseerde distributievormen) bij een andere apotheek op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

3. Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Zijn/haar naam en e-mailadres staan op onze website. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Inleiding                                                                                                                  5.2.01 Privacyverklaring

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met de apotheker of onze Functionaris gegevensbescherming.

Privacyverklaring van:

Apotheek Casa Cura, Hilversum

1. Algemeen

1.1 Nodig voor onze dienstverlening (het doel)

Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle zorg zelf leveren, maar voor sommige diensten andere zorgverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als wij bijvoorbeeld voor u medicatierollen of speciale bereidingen moeten bestellen, zullen wij ook een deel van uw persoonsgegevens moeten delen.

1.2 Wettelijk verplichtingen

Apotheken zijn verplicht om medische dossiers te beheren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer patiënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u patiënt blijft, bewaren wij de persoonsgegevens in het kader van toekomstige behandelingen. Ook zijn wij verplicht om bij een eerste bezoek aan onze apotheek uw burgerservicenummer te controleren aan de hand van uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart).

1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor al onze patiënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige patiënt bent, patiënt wilt worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd.

1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Onze apotheek is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Uw (huis-)arts is uw hoofdbehandelaar en wij zijn medebehandelaar.

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

2.1 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot u als natuurlijk persoon.

Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende verstrekte geneesmiddelen, behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u patiënt wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer, uw bestaande medicatie en e‐mailadres.

Wanneer u van ons geneesmiddelen ontvangt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in het elektronische medicatiedossier.

2.2 Wat betekent verwerken?

De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan ander zorgverleners die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

2.3 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?

Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Op basis van de behandelovereenkomst mogen wij volgens de wet uw gegevens als zorgverlener verwerken. Als u zich bij onze apotheek inschrijft, geeft u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken voor het controleren van uw medicatie en het verstrekken ervan. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn. Passende farmaceutische zorg kan alleen geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een medicatie dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) geneesmiddelenverstrekkingen te waarborgen.

3. Wat doen wij met uw gegevens?

3.1 Inschrijving

Indien u zich inschrijft moet u naast de onder 2.1. genoemde gegevens ook uw BSN-nummer opgeven. Dat moeten wij op uw identiteitsbewijs controleren. Wij maken daarvan geen kopie of scan. Als dat aan de orde is, zullen wij u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande apotheek.

Wij maken gebruik van een digitaal patiëntendossier. Wij gebruiken dit om te controleren of uw receptgeneesmiddelen en zelfzorgartikelen geen problemen met elkaar opleveren. We leveren uw geneesmiddelen met de daarbij horende informatie aan de balie in onze apotheek. Daarbij is het mogelijk dat anderen kunnen meeluisteren. Stelt u het op prijs om een mondelinge toelichting buiten het gehoor van anderen te krijgen, dan kunt u dat aan ons vertellen.

3.2 Andere zorgverleners

U hebt met uw (huis-)arts een behandeling afgesproken. Onze apotheek is daarin een medebehandelaar. Ook andere zorgverleners kunnen door uw arts in overleg met u zijn betrokken bij uw behandeling. Dergelijke medebehandelaars kunnen uw medicatiegegevens onderling uitwisselen in het belang van uw behandeling. Wij verstrekken alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze zorgverleners.

Voorbeeld 1: indien wij een medicijn speciaal voor u moet worden bereiden, dan vertellen we u dat het in een gespecialiseerde Nederlandse apotheek voor u op-maat wordt gemaakt.

Voorbeeld 2: Indien u van ons medicatierollen geleverd krijgt, dan heeft uw huisarts daarvoor toestemming gegeven en bij ons daarvoor een verzoek ingediend. Wij besteden dat uit aan een daartoe gespecialiseerde apotheek in Nederland.

Voorbeeld 3: indien uw arts u heeft gevraagd om bloed te laten prikken, kan het laboratorium dat dit analyseert, ons om uw medicatiegegevens vragen.

In spoedeisende situaties mogen wij ook medicatiegegevens aan de betrokken zorgverleners (bijvoorbeeld spoedpost, dienst-apotheek) vertrekken om uw vitale belangen te dienen.

3.3 Betaling

Wij gebruiken uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de verstrekkingen. Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de verstrekkingen. Deze facturen bewaren wij voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met andere partijen voor de incasso.

3.3 Zorgverzekeraar

Indien u verzekerd bent, wisselen wij uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij wisselen alleen de noodzakelijk gegevens uit. De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van u als verzekerde voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moeten wij de gevraagde gegevens verstrekken. In onze verplichte contracten met zorgverzekeraars is een clausule opgenomen dat we moeten meewerken aan enquêtes naar uw tevredenheid.

3.4 Bezoek website

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies. Die worden alleen gebruikt om de webpagina’s tijdens uw eigen gebruik, goed en veilig te kunnen instellen en niet voor andere doelen.

3.5 Melden van privacy-incidenten

Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit in overleg met u melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een grote kans op een grote reikwijdte van een schending van uw privacy, dan brengen we ook u zo snel mogelijk op de hoogte.

3.6 Verwerker

Het kan noodzakelijk zijn dat uw gegevens in opdracht van ons worden verwerkt door derden, zoals de leverancier van ons digitale patiëntendossier of een administratiekantoor. In dat geval dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

3.7 Enquêtes

Voor ons kwaliteitsmanagement en vanwege onze afspraken met zorgverzekeraars, zijn wij verplicht om tevredenheidsenquêtes uit te voeren. Wij geven uw gegevens NOOIT door aan de onderzoeksbureaus die wij daar voor inschakelen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming vooraf. Ook gebruiken we de gegevens niet voor andere doeleinden dan het uitvoeren van deze enquêtes.

3.8 Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om u van dienst te zijn. Het kan natuurlijk altijd voorkomen, dat u wellicht niet helemaal tevreden bent. In dat geval kunt u bij ons een klacht indienen. Wij verwerken die klacht in ons eigen kwaliteitssysteem. Alleen indien u dat zelf uitdrukkelijk wenst, kunt u te rade gaan bij een externe klachtenbemiddelingsorganisatie. In dat geval kunt u zelf uw persoonsgegevens aan die organisatie beschikbaar stellen.

3.9 Certificering

Onze apotheek heeft een kwaliteitscertificaat conform de Nederlandse HKZ-eisen. Wij worden jaarlijks door een onafhankelijke certificerende instelling daarvoor getoetst. Met deze instelling hebben wij een geheimhoudingsafspraak gemaakt. Uw gegevens komen niet in handen van die instelling.

3.10 Bezorgen

Wij hebben met een bezorger een overeenkomst om de geneesmiddelen zo nodig bij u te laten bezorgen. In de overeenkomst is geheimhouding afgesproken.

3.11 Informatie over geneesmiddelengebruik

In onze apotheek geven we u mondelinge informatie aan de balie over uw geneesmiddelen. Het is denkbaar dat anderen dan meeluisteren. Volgens de wet mag dat, maar als u dat niet wenst, dan kunt u dat ons vertellen. We kunnen dan in de spreekkamer gaan zitten of u opbellen.

3.12 Melding opiaten bij IGJ

Indien u via uw eigen arts opiaten hebt ontvangen, dan zijn wij verplicht te melden bij de overheidsinstelling Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, dat uw arts die opiaten aan u heeft verstrekt. Wij doen dit via een geautomatiseerde koppeling (via “SFK”).

3.13 Terugroepacties

Indien geneesmiddelen die u van ons hebt ontvangen, vallen onder een terugroep-actie, dan kunnen wij in ons systeem zoeken naar uw gegevens en u voor het terughalen van uw geneesmiddelen.

3.14 Camerabewaking

In onze apotheek wordt gewerkt met camerabeveiliging voor uw en onze veiligheid. Camerabeelden worden door ons maximaal 30 dagen bewaard ten behoeve van de inzet bij veiligheidsincidenten.

3.15 Oude geneesmiddelen terugbrengen

Als u oude geneesmiddelen bij ons terug brengt, dan verzoeken wij u om de strips uit de verpakkingen te halen. De strips kunt u bij ons inleveren, de verpakkingen met daarop de etiketten met uw persoonsgegevens, niet.

4. Plichten van onze apotheek

4.1 Beveiliging

Apothekers hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding. Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Iedere apotheekmedewerker mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

4.2 Verantwoordingsplicht

Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

5. Waar hebt u recht op?

5.1 Recht op inzage en afschrift

U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van één van onze medewerkers. Verder hebt u recht op een afschrift van uw dossier, dat wij binnen een maand opleveren. Persoonlijke aantekeningen van ons zelf, vallen niet onder dit inzagerecht. Eventuele gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

5.2 Recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren. Ook kunt u uw dossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de apotheek bellen of mailen. Voor een complexer verzoek kunt u zich melden in de apotheek voor een afspraak.

5.3 Recht op verwijdering

U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid in de gezondheidssfeer en andere wettelijke voorschriften die verwijdering niet toestaan. Bovendien kunnen wij dan beslissen dat we dan wellicht te weinig gegevens meer van u hebben om u nog op een deskundige manier van dienst te kunnen zijn. Daarnaast moeten wij als zorgverlener volgens Burgerlijk Wetboek (“WGBO”) uw medicijngegevens bewaren.

5.4 Recht op klagen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

5.5 Overige rechten

U hebt het recht op beperking van de gegevensverwerking en het recht op verzet tegen de gegevensverwerking. Als u hier gebruik van wilt maken, dan kunnen wij u daarna helaas niet meer van dienst zijn. U hebt ook het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm.

 Vragen?

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze apotheker of de functionaris voor de gegevensbescherming via www.fgmc.nl. Op die website is een e-mail formulier opgenomen, dat u aan ons kunt sturen.